งานบริหารทั่วไป
หน่วยธุรการ
นางวนิดา   ชนะกานนท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
โทร. 3018
นางสมคิด  สลักคำ
พนักงานธุรการ 3 ระดับ 3
 
โทร.  3018
นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวรรณติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
โทร.  3018
นางสุชาดา   ชุมสวัสดิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
โทร. 3018
 
   
หน่วยสารสนเทศ
นายบรรชา  ไพอุปรี
นักวิชาการศึกษา
(บุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มาช่วยราชการ )
Admin UBUFMIS: BUNCHA
โทร.  3021
นายพจนารถ  พันธัง
นักวิชาการศึกษา
(บุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มาช่วยราชการ )
Admin UBUFMIS: POTJPUNT
โทร.  3021
 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 44,078 ครั้ง