งานบัญชี
 
นางสาวเพ็ญนภา  สีดา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานด้าน   บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินและงบการเงิน
โทร.  1364
นางสาววิจิตรา  วิรุฬหวิทยา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานด้าน   บัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินด้านรายรับ
                          และบัญชีระบบ GFMIS
โทร.  1019
นายประกิจ  เชื้อเนิล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงานด้าน  บัญชีเงินรายได้คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์,
                         คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ, สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
                         สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์, สำนักวิทยบริการ
                         สถานฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โทร.  3019
นางสาววีราภรณ์  ประไว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
ปฏิบัติงานด้าน  บัญชีเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
                          และคณะวิทยาศาสตร์
โทร.  3019
นางพิมพ์พิมล   เชื้อทอง 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
ปฏิบัติงานด้าน  บัญชีเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี
                         และวิทยาเขตมุกดาหาร
โทร.  3019
นางวรรณญา   แสงเดช
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(บัญชี)
ปฏิบัติงานด้าน  บัญชีเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
                         และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โทร. 1364
นางสาวธัญญลักษณ์   ชาชุมพร
เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี
โทร.1019
นางสาวเนตรนภา สายบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.1064
 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 44,078 ครั้ง