งานการเงินจ่าย
 
หน่วยตรวจสอบและควบคุม
นางสาวลักขณา   กอแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานด้าน ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย
 

โทร.  3027 
นางสาวกิจรัดดา  เหมะนัค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานด้าน ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย


โทร.3020
นางสาวณัฐธิดา  อินทรธิราช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงานด้าน ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย
 

โทร.  3016
   
หน่วยฏีกา
นางพูนสุข  คำก้อน
นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานการเงินจ่าย
 
โทร. 1306

นางสาววิชุดา  เชาว์ศรีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 
ปฏิบัติงานด้าน เงินอุดหนุน
โทร. 3014
นางเพชรา  ทัดเทียม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 
ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, วางฏีกาในระบบ GF
 
โทร. 1310
นายชัชชัย  พลเขต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
ปฏิบัติงานด้าน เบิกจ่ายเงินรายได้

โทร. 1314
  นายวีรภัทร  ทองพุ่ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน
ปฏิบัติงานด้าน พิมพ์เช็คสั่งจ่าย
โทร. 1310
   
   
หน่วยเงินเดือน
นางพัชรียา  มิ่งขวัญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ

 
ปฏิบัติงานด้าน เงินเดือนข้าราชการ
 
โทร. 1306
นางสาวสินีนุช  เถาถวิล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 
ปฏิบัติงานด้าน เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย, เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
โทร. 1310
นายชัยณรงค์   บุรารมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
โทร 3014
   
 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 44,078 ครั้ง