ประวัติความเป็นมา


กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

              มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งมีบุคลากรและระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอก พร้อมให้ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย สมดังปรัชญาและปณิธานของกองคลังที่ว่า

"บริการด้วยน้ำใจ  ฉับไว  โปร่งใส  ร่วมใจพัฒนา"
 

 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง