คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
คู่มือการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมเดินทางไปราชการ
คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)