คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

"เป็นหน่วยงานคุณภาพ ให้บริการความเชื่อมั่นและคำปรึกษา บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นกลาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

heartheartสำนักงานตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยคลิกที่นี่ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ heartheart

ปฏิทินกิจกรรม

5 สิงหาคม 2562 - 26 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


Banner