สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

"เป็นหน่วยงานคุณภาพ ให้บริการความเชื่อมั่นและคำปรึกษา บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นกลาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
heartheartสำนักงานตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยคลิกที่นี่ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ heartheart

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระ...
สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเ...
กิจกรรมทั้งหมด (+160) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (เดิม)
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353058-9 โทรสาร 045-353058 
 

จำนวนผู้เข้าชม 30,644 ครั้ง