คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

"เป็นหน่วยงานคุณภาพ ให้บริการความเชื่อมั่นและคำปรึกษา บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นกลาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

heartheartสำนักงานตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2562) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยคลิกที่นี่ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ heartheart


Banner