คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

                  วิสัยทัศน์กองบริการการศึกษา มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยพื้นฐานคำว่า  ถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด อัธยาศัยดี

                  พันธกิจ  

                  1) พัฒนากองบริการการศึกษา เป็นองค์กรที่สมบูรณ์แบบในด้านการบริการการศึกษาให้กับคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                   2) พัฒนากองบริการการศึกษาเป็นองค์กรที่มีประชาคม พร้อมด้วยคุณธรรมนำการบริการ     มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี  มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นทีม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

                  3) พัฒนากองบริการการศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีเป้าหมายและทิศทางทั้งในระยะสั้น/   ระยะยาว เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี

                  4) พัฒนาและนำระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานในกองบริการการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

                  5) พัฒนาขวัญกำลังใจ/ความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร อย่างมีระบบ    มีความมั่นคง และต่อเนื่อง/ยั่งยืนตลอดไป

                  6) พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาในทุก ๆ เรื่อง  ให้สามารถดำเนินไปอย่างลดขั้นตอนข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว

                  7) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการ  และระบบทะเบียนกลาง เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                  8) ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ/หลักสูตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการอาคารเรียนรวม โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย

                  9) พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ในองค์การเพื่อให้การบริการและการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคณะ/หลักสูตร