คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

นายทะเบียน

นายอัมพล  พันธุ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

โทร. 045-288400  ต่อ 1021

 E-mail : ampol_ubu@live.com

 

หัวหน้างานทะเบียนฯ

นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน
นักวิชาการศึกษา

โทร. 045-288400  ต่อ 1020

 Email : pornnares.m@ubu.ac.th   

 

ฝ่ายจัดทำทะเบียนข้อมูลนักศึกษา

 

             

นางสาวศศิธร พันธุ์คำ

นางสาวปณิตา  สุรเสน

นายภูเบศวร์  ใจสำราญ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

โทร.045-35-3118,    ภายใน 3118

Email :sasithon.p@ubu.ac.th  

  Email :panita.s@ubu.ac.th       

Email:reg.ubu.reg@gmail.com

 

ฝ่ายจัดตารางเรียน ตารางสอบ บันทึกรายวิชาที่เปิดสอน/เปิดสอบในแต่ละภาคการศึกษา

นายบารมี  สุวรรณศุภ

นายชูไท วอทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

E-mail : baramee.s@ubu.ac.th

E-mail : choothai.w@ubu.ac.th

 

ฝ่ายตรวจสอบคุณวุฒิ / สำเร็จการศึกษา

                                    

นางนิตยา  ชาลีพรหม

นายคมกริช ยานนาวา

นายภาณุพงศ์  ชัยมงคล นางสาวปริศนา กองเหียะ 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

โทร. 045-35-3117, ภายใน 3117

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118                 

 Email: nittaya.c@ubu.ac.th     

E-mail :   -

E-mail :   -

 Email: pypid555@gmail.com 

 

ฝ่ายจัดหาพัฒนาและบำรุงคอมพิวเตอร์ / ตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR / ประมวลผล

                                  
นางสาวอุษา  ปัตเสน นายวรวิทย์  ชาลีพรหม

นางสาวพัชราวดี  กะวิกุล

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 045-288400 ต่อ 1018

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

โทร. 045-288400 ต่อ 1018

E-mail : uhsa.p@ubu.ac.th

E-mail :  -

E-mail : patcharawadee.k@ubu.ac.th

 

ฝ่ายทะเบียนบริการการศึกษา

     

นายชาญวิทย์  ส่งเสริม

นักวิชาการศึกษา 

โทร. 045-35-3118, ภายใน 3118

E-mail : swordnovice@hotmail.com