กองบริการการศึกษา
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศเลื่อนวันจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เป็นวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+1) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรา...
ประมวลภาพกิจกกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญ...
กิจกรรมทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 


Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 92,848 ครั้ง