อาจารย์ชา - 001A เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์อาจารย์ชา - 001B สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 002 "เทศนาในงานทอดกฐิน" จ.ร้อยเอ็ด 2522
อาจารย์ชา - 003 "อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง" 2521อาจารย์ชา - 004 "อ่านใจธรรมชาติ" (ความอยาก)อาจารย์ชา - 005 "ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตัน"
อาจารย์ชา - 006 "น้ำไหลนิ่ง" อบรมคณะหัวหน้าศาลอาจารย์ชา - 007 "บ้านที่แท้จริง"อาจารย์ชา - 008 "หัวใจพุทธศาสนา" เทศน์ในวันทอดกฐิน
อาจารย์ชา - 009 "อบรมภิกษุสามเณร" วัดบูรพารามอาจารย์ชา - 010A อาจารย์ชา - 010B "อาหารใจ"
อาจารย์ชา - 011A "สมาธิภาวนา 1" ที่แฮมสเตทวิหาร อังกฤษอาจารย์ชา - 012B "สภาธิภาวนา 2" รัฐแมสซาจูเสตต์อาจารย์ชา - 013 "เทศน์วันพระ" 2522
อาจารย์ชา - 014 "เทศนาบ้านก่อ" วัดบ้านก่อนอกอาจารย์ชา - 015 "หลุดพ้นด้วยปัญญา" อบรมภิกษุสามเณรอาจารย์ชา - 016 "ธรรมวินัย" อบรมภิกษุสามเณร
อาจารย์ชา - 017 "อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.พ. 23อาจารย์ชา - 018 "อบรมพระภิกษุสามเณร" ส.ค. 24อาจารย์ชา - 019 "อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.ค. 21
อาจารย์ชา - 020 "สนทนาธรรมกับคณะนายสัญญา ธรรมศักดิ์"อาจารย์ชา - 021 "สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ"อาจารย์ชา - 022 "ไม่แน่" (ธรรมะเบ็ดเตล็ด)
อาจารย์ชา - 023 "อบรมธรรม การเข้าสู่หลักธรรม"อาจารย์ชา - 024 "อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม"อาจารย์ชา - 025 "สัมมาทิฏฐิ" อบรมภิกษุสามเณร
อาจารย์ชา - 026 "ให้โอวาทภิกษุสามเณร และญาติโยม"อาจารย์ชา - 027 "อบรมภาวนา"อาจารย์ชา - 028 "พละ 5 (อินทรีย์ 5)"
อาจารย์ชา - 029 "ธรรมมาวุธ"อาจารย์ชา - 030 "อบรมธรรมะทั่วไป"อาจารย์ชา - 031 เทศนาในพรรษา "ความเห็นชอบ" สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ
อาจารย์ชา - 032 อบรมพระภิกษุ สามเณรอาจารย์ชา - 033 อบรมพระภิกษุ สามเณรในพรรษาอาจารย์ชา - 034 อบรมพระนวกะ
อาจารย์ชา - 035 "มีศีลมีปัญญา"อาจารย์ชา - 036 "อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร"อาจารย์ชา - 037 "ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง"
อาจารย์ชา - 038 อบรมญาติโยม สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 039 วันอุโบสถศีลอาจารย์ชา - 040 สนทนาสัมมาปฏิบัติ
อาจารย์ชา - 041 "สมาธิ-จิต"อาจารย์ชา - 042 "แสวงบุญละบาป"อาจารย์ชา - 043 "รู้จักตน"
อาจารย์ชา - 044 "ศรัทธากับปัญญา"อาจารย์ชา - 045 "สูตรแก้ทุกข์"อาจารย์ชา - 046A "ธรรมะคือธรรมชาติ"
อาจารย์ชา - 046B "สัจธรรม"อาจารย์ชา - 047 เทศน์รับผ้าป่ากรุงเทพฯอาจารย์ชา - 048 "ภาษาธรรม"
อาจารย์ชา - 049A เทศน์รับเทียนพรรษาอาจารย์ชา - 049B ตอบปัญหาธรรมะอาจารย์ชา - 050 "ความสงบ"
อาจารย์ชา - 051A "ทัศนาจรทางปัญญา"อาจารย์ชา - 051B "ให้ศีลรักษาเรา"อาจารย์ชา - 052 "ฝึกดูจิต"
อาจารย์ชา - 053 อบรมหลังปาฏิโมกข์อาจารย์ชา - 054 "ฉลาดในการรักษาจิต"อาจารย์ชา - 055 "ธรรมที่หยั่งรู้ยาก"
อาจารย์ชา - 056A "ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากความทุกข์"อาจารย์ชา - 056B "พุทธบริษัทแท้"อาจารย์ชา - 057 "ปัญหามี เฉลยก็มี"
อาจารย์ชา - 058 "ข้อวัตรปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 059 อบรมภิกษุ สามเณรและแม่ชี อาจารย์ชา - 060 "เสื่อมเพราะอะไร"
อาจารย์ชา - 061 "สำคัญที่ใจ"อาจารย์ชา - 062A อบรมอาสาหมู่บ้านอาจารย์ชา - 062B "อย่าอยู่อย่างประมาท"
อาจารย์ชา - 063 "ปฏิบัติที่ตรงไหน"อาจารย์ชา - 064 "เข้าวัดทำไมเพื่ออะไร"อาจารย์ชา - 065A "สี ลัพพตปรามาส"
อาจารย์ชา - 065B "สัมมาสมาธิ"อาจารย์ชา - 066A "ดูจิตให้เป็น"อาจารย์ชา - 066B "นอกเหนือเหตุผล"
อาจารย์ชา - 067 "การเอาใจฟังธรรม"อาจารย์ชา - 068 "ความพอดี"อาจารย์ชา - 069 สอนนาค พิธีอุปสมบท
อาจารย์ชา - 070 "ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 071 "กุศลอันเลิศ"อาจารย์ชา - 072 "ปฏิบัติหรือวิบัติ"
อาจารย์ชา - 073 "ความเพียร"อาจารย์ชา - 074 "สมมุติ-วิมุตติ"อาจารย์ชา - 075 "ข้อปฏิบัติไม่ผิด"
อาจารย์ชา - 076 "ภพ-ชาติ สัมมาทิฎฐิ"อาจารย์ชา - 077 "ส่งข่าวถึงลูกศิษย์ต่างชาติ"อาจารย์ชา - 078 "ถึงพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติ"
อาจารย์ชา - 079 "ฝึกหัดเปลี่ยนนิสัย"อาจารย์ชา - 080A "บรรพชา"อาจารย์ชา - 080B "บวชเพื่ออะไร" สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ
อาจารย์ชา - 081 "ค้นหาความสงบ"อาจารย์ชา - 082 "การทำสมาธิ"อาจารย์ชา - 083 "การเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ"
อาจารย์ชา - 084 "ปล่อยวาง ว่างสบาย"อาจารย์ชา - 085 "ถึงพระรัตนตรัย"อาจารย์ชา - 086 "บ้านกรรมฐาน"
อาจารย์ชา - 087 "การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์"อาจารย์ชา - 088 "ปัญญาในวิมุตติ"อาจารย์ชา - 089 "พุทธศาสนาแบบเถรวาท"
อาจารย์ชา - 090 สนทนาธรรมกับอาจารย์สุเมโธอาจารย์ชา - 091A อบรมคณะวิทยาลัยครูอาจารย์ชา - 091B "อาศัยความอยาก เพื่อทำลายความอยาก"
อาจารย์ชา - 092 ตอบปัญหาลูกวัด อาจารย์ชา - 093A "วันสงกรานต์" อาจารย์ชา - 093B สนทนาธรรมกับพระฝรั่ง
อาจารย์ชา - 094 "น้อมใจสู่ธรรม"อาจารย์ชา - 095 "คาถาเศรษฐี"อาจารย์ชา - 096 "ความเสื่อมของการปฏิบัติ"
อาจารย์ชา - 097 "รู้แจ้งในธรรม"อาจารย์ชา - 098 "การทำอุโบสถ"อาจารย์ชา - 099 "เมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มี"
อาจารย์ชา - 100 "ก้อนเสื่อม" สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 101 ปฏิบัติที่กาย - ที่ใจอาจารย์ชา - 102 สนทนาปัญหาธรรม
อาจารย์ชา - 103 อารมณ์วิปัสสนาอาจารย์ชา - 104 อุบายทำให้ใจสงบอาจารย์ชา - 105 วันข้าวประดับดิน
ชีวประวัติอาจารย์ชา
       

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ