หลวงพ่อชา - 001 รู้แจ้งโลกหลวงพ่อชา - 002 ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิตหลวงพ่อชา - 003 เปตรเจ้าระเบียบ
หลวงพ่อชา - 004 ไกลหลักหลวงพ่อชา - 005 ดวงตาเห็นธรรมหลวงพ่อชา - 006 บ่วงมาร
หลวงพ่อชา - 007 คาถาภาวนาหลวงพ่อชา - 008 วันพระ วันโยมหลวงพ่อชา - 009 มองด้วยตาปัญญา
หลวงพ่อชา - 010 หลงสังขารหลวงพ่อชา - 011 ชีวิตแต่งงาน ครอบครัวหลวงพ่อชา - 012 ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการภาวนา
หลวงพ่อชา - 013 เล่าเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อชา - 014 โอวาทพิเศษหลวงพ่อชา - 015 รับศีลต้องรักษา
หลวงพ่อชา - 016 แจกผ้าวัดเขื่อนฯหลวงพ่อชา - 017 ภาษาของจิตหลวงพ่อชา - 018 แนะแนวภาวนา
หลวงพ่อชา - 019 ประสบการณ์ป่าช้าหลวงพ่อชา - 020 อลัชชีในพระศาสนาหลวงพ่อชา - 021 ธรรมสำหรับชาวบ้าน
หลวงพ่อชา - 022 ธรรมภายนอก ธรรมภายในหลวงพ่อชา - 023 อบรมข้อวัตรของผู้ปฏิบัติหลวงพ่อชา - 024 ความเห็นผิด
หลวงพ่อชา - 025 เรื่องยากหลวงพ่อชา - 026 การพิจารณา คือการภาวนาหลวงพ่อชา - 027 ความยึดมั่น
หลวงพ่อชา - 028 วันมหาปวรณาหลวงพ่อชา - 029 ความสงบเกิดจากความเห็นชอบหลวงพ่อชา - 030 อาการของจิต
หลวงพ่อชา - 031 พัฒนาวัด พัฒนาใจหลวงพ่อชา - 032 พอปานนั้นหลวงพ่อชา - 033 กำเนิดพระกรรมฐาน
หลวงพ่อชา - 034 การวางศิลาฤกษ์, วันข้าวประดับดินหลวงพ่อชา - 035 บุญข้าวสาก, ภาวนาพุทโธน้ำตาไม่ไหลหลวงพ่อชา - 036 ศีลธรรมไม่ล้าสมัย แต่ใหม่เสมอ
หลวงพ่อชา - 037 น้ำท่วมใจหลวงพ่อชา - 038 ความอยากจึงเป็นความยากหลวงพ่อชา - 039 สมมุติ บังวิมุติ
หลวงพ่อชา - 040 ตัณหาดึงไป ดึงกลับหลวงพ่อชา - 041 เมืองธรรมะ, ปฏิบัติด้วยความสงบหลวงพ่อชา - 042 สัจธรรมในธรรมชาติ, เทศนาในงานทอดกฐิน
หลวงพ่อชา - 043 สัมมามรรค - มิจฉามรรคหลวงพ่อชา - 044 ข้อคิดสำหรับนักบวชหลวงพ่อชา - 045 ว่าด้วยเรื่องปฏิบัติ
หลวงพ่อชา - 046 ภาวนาหาความพอดีหลวงพ่อชา - 047 กาลทานหลวงพ่อชา - 048 ไม่รู้จักบุญ
หลวงพ่อชา - 049 ทิฐิปกรกพระผู้เฒ่าหลวงพ่อชา - 050 เห็นผิดแล้วทุกข์ เห็นถูกแล้วสบายหลวงพ่อชา - 051 โอวาทสุดท้าย
หลวงพ่อชา - 052 อุปทานขันธ์ห้า..เป็นทุกข์หลวงพ่อชา - 053 อาบัตินิสสิตคีย์หลวงพ่อชา - 054 ภัยสี่ประการ, ทิฐิมานะ
หลวงพ่อชา - 055 สอนกรรมฐาน
       

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ