หลวงปู่ชา - 001 ชีวประวัติประโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทโท)อาจารย์ชา - 001A เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์อาจารย์ชา - 001B สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ
อาจารย์ชา - 002 "เทศนาในงานทอดกฐิน" จ.ร้อยเอ็ด 2522อาจารย์ชา - 003 "อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง" 2521อาจารย์ชา - 004 "อ่านใจธรรมชาติ" (ความอยาก)
อาจารย์ชา - 005 "ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตัน"อาจารย์ชา - 006 "น้ำไหลนิ่ง" อบรมคณะหัวหน้าศาลอาจารย์ชา - 007 "บ้านที่แท้จริง"
อาจารย์ชา - 008 "หัวใจพุทธศาสนา" เทศน์ในวันทอดกฐินอาจารย์ชา - 009 "อบรมภิกษุสามเณร" วัดบูรพารามอาจารย์ชา - 010A
อาจารย์ชา - 010B "อาหารใจ"อาจารย์ชา - 011A "สมาธิภาวนา 1" ที่แฮมสเตทวิหาร อังกฤษอาจารย์ชา - 012B "สภาธิภาวนา 2" รัฐแมสซาจูเสตต์
อาจารย์ชา - 013 "เทศน์วันพระ" 2522อาจารย์ชา - 014 "เทศนาบ้านก่อ" วัดบ้านก่อนอกอาจารย์ชา - 015 "หลุดพ้นด้วยปัญญา" อบรมภิกษุสามเณร
อาจารย์ชา - 016 "ธรรมวินัย" อบรมภิกษุสามเณรอาจารย์ชา - 017 "อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.พ. 23อาจารย์ชา - 018 "อบรมพระภิกษุสามเณร" ส.ค. 24
อาจารย์ชา - 019 "อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.ค. 21อาจารย์ชา - 020 "สนทนาธรรมกับคณะนายสัญญา ธรรมศักดิ์"อาจารย์ชา - 021 "สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ"
อาจารย์ชา - 022 "ไม่แน่" (ธรรมะเบ็ดเตล็ด)อาจารย์ชา - 023 "อบรมธรรม การเข้าสู่หลักธรรม"อาจารย์ชา - 024 "อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม"
อาจารย์ชา - 025 "สัมมาทิฏฐิ" อบรมภิกษุสามเณรอาจารย์ชา - 026 "ให้โอวาทภิกษุสามเณร และญาติโยม"อาจารย์ชา - 027 "อบรมภาวนา"
อาจารย์ชา - 028 "พละ 5 (อินทรีย์ 5)"อาจารย์ชา - 029 "ธรรมมาวุธ"อาจารย์ชา - 030 "อบรมธรรมะทั่วไป"
อาจารย์ชา - 031 เทศนาในพรรษา "ความเห็นชอบ" สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 032 อบรมพระภิกษุ สามเณรอาจารย์ชา - 033 อบรมพระภิกษุ สามเณรในพรรษา
อาจารย์ชา - 034 อบรมพระนวกะอาจารย์ชา - 035 "มีศีลมีปัญญา"อาจารย์ชา - 036 "อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร"
อาจารย์ชา - 037 "ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง"อาจารย์ชา - 038 อบรมญาติโยม สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 039 วันอุโบสถศีล
อาจารย์ชา - 040 สนทนาสัมมาปฏิบัติอาจารย์ชา - 041 "สมาธิ-จิต"อาจารย์ชา - 042 "แสวงบุญละบาป"
อาจารย์ชา - 043 "รู้จักตน"อาจารย์ชา - 044 "ศรัทธากับปัญญา"อาจารย์ชา - 045 "สูตรแก้ทุกข์"
อาจารย์ชา - 046A "ธรรมะคือธรรมชาติ"อาจารย์ชา - 046B "สัจธรรม"อาจารย์ชา - 047 เทศน์รับผ้าป่ากรุงเทพฯ
อาจารย์ชา - 048 "ภาษาธรรม"อาจารย์ชา - 049A เทศน์รับเทียนพรรษาอาจารย์ชา - 049B ตอบปัญหาธรรมะ
อาจารย์ชา - 050 "ความสงบ"อาจารย์ชา - 051A "ทัศนาจรทางปัญญา"อาจารย์ชา - 051B "ให้ศีลรักษาเรา"
อาจารย์ชา - 052 "ฝึกดูจิต"อาจารย์ชา - 053 อบรมหลังปาฏิโมกข์อาจารย์ชา - 054 "ฉลาดในการรักษาจิต"
อาจารย์ชา - 055 "ธรรมที่หยั่งรู้ยาก"อาจารย์ชา - 056A "ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากความทุกข์"อาจารย์ชา - 056B "พุทธบริษัทแท้"
อาจารย์ชา - 057 "ปัญหามี เฉลยก็มี"อาจารย์ชา - 058 "ข้อวัตรปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 059 อบรมภิกษุ สามเณรและแม่ชี
อาจารย์ชา - 060 "เสื่อมเพราะอะไร"อาจารย์ชา - 061 "สำคัญที่ใจ"อาจารย์ชา - 062A อบรมอาสาหมู่บ้าน
อาจารย์ชา - 062B "อย่าอยู่อย่างประมาท"อาจารย์ชา - 063 "ปฏิบัติที่ตรงไหน"อาจารย์ชา - 064 "เข้าวัดทำไมเพื่ออะไร"
อาจารย์ชา - 065A "สี ลัพพตปรามาส"อาจารย์ชา - 065B "สัมมาสมาธิ"อาจารย์ชา - 066A "ดูจิตให้เป็น"
อาจารย์ชา - 066B "นอกเหนือเหตุผล"อาจารย์ชา - 067 "การเอาใจฟังธรรม"อาจารย์ชา - 068 "ความพอดี"
อาจารย์ชา - 069 สอนนาค พิธีอุปสมบทอาจารย์ชา - 070 "ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 071 "กุศลอันเลิศ"
อาจารย์ชา - 072 "ปฏิบัติหรือวิบัติ"อาจารย์ชา - 073 "ความเพียร"อาจารย์ชา - 074 "สมมุติ-วิมุตติ"
อาจารย์ชา - 075 "ข้อปฏิบัติไม่ผิด"อาจารย์ชา - 076 "ภพ-ชาติ สัมมาทิฎฐิ"อาจารย์ชา - 077 "ส่งข่าวถึงลูกศิษย์ต่างชาติ"
อาจารย์ชา - 078 "ถึงพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 079 "ฝึกหัดเปลี่ยนนิสัย"อาจารย์ชา - 080A "บรรพชา"
อาจารย์ชา - 080B "บวชเพื่ออะไร" สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 081 "ค้นหาความสงบ"อาจารย์ชา - 082 "การทำสมาธิ"
อาจารย์ชา - 083 "การเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 084 "ปล่อยวาง ว่างสบาย"อาจารย์ชา - 085 "ถึงพระรัตนตรัย"
อาจารย์ชา - 086 "บ้านกรรมฐาน"อาจารย์ชา - 087 "การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์"อาจารย์ชา - 088 "ปัญญาในวิมุตติ"
อาจารย์ชา - 089 "พุทธศาสนาแบบเถรวาท"อาจารย์ชา - 090 สนทนาธรรมกับอาจารย์สุเมโธอาจารย์ชา - 091A อบรมคณะวิทยาลัยครู
อาจารย์ชา - 091B "อาศัยความอยาก เพื่อทำลายความอยาก"อาจารย์ชา - 092 ตอบปัญหาลูกวัด อาจารย์ชา - 093A "วันสงกรานต์"
อาจารย์ชา - 093B สนทนาธรรมกับพระฝรั่งอาจารย์ชา - 094 "น้อมใจสู่ธรรม"อาจารย์ชา - 095 "คาถาเศรษฐี"
อาจารย์ชา - 096 "ความเสื่อมของการปฏิบัติ"อาจารย์ชา - 097 "รู้แจ้งในธรรม"อาจารย์ชา - 098 "การทำอุโบสถ"
อาจารย์ชา - 099 "เมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มี"อาจารย์ชา - 100 "ก้อนเสื่อม" สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯอาจารย์ชา - 101 ปฏิบัติที่กาย - ที่ใจ
อาจารย์ชา - 102 สนทนาปัญหาธรรมอาจารย์ชา - 103 อารมณ์วิปัสสนาอาจารย์ชา - 104 อุบายทำให้ใจสงบ
อาจารย์ชา - 105 วันข้าวประดับดินชีวประวัติอาจารย์ชา
       

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ