ข้อปฏิบัติของผู้ที่มีความประสงค์จะมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพง

๑. ควรปฏิบัติตามกติกาสงฆ์ และกฎระเบียบที่ทางวัดตั้งไว้

๒. ให้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในวันแรกที่มาพำนักอนุญาตให้พักได้  ๓  วัน  ถ้ามีความประสงค์จะอยู่ต่อต้องมีผู้รับรองนำฝากเป็นพยาน 

๓. ดูแลรักษาทำความสะอาดที่พักที่สงฆ์จัดให้  ช่วยกันประหยัดน้ำและ ไฟฟ้าปิดไฟทุกครั้งหลังจาก ๒๑.๐๐น. – ๐๒.๓๐ น.

๔. ผู้มาพักปฏิบัติให้รับประทานอาหารพร้อมกันที่โรงฉันเพียง หนเดียว

๕. ห้ามสูบบุหรี่  กินหมาก  และเสพยาเสพติดทุกชนิด

๖. ในระหว่างที่พำนักอยู่ในวัดถ้ามีกิจธุระออกไปภายนอกวัด ให้แจ้งลาต่อเจ้าอาวาสหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกครั้ง

๗. เมื่อกิจของสงฆ์เกิดขึ้นให้พร้อมกันทำ  เมื่อเลิกให้พร้อมกันเลิก

๙. ควรเก็บรักษาของมีค่าไว้ให้ดี  ทางวัดไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย

ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน  หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม สงฆ์มีอำนาจบริหารได้เต็มที่
คณะสงฆ์วัดหนองป่าพง

๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๖

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ