ข้อปฏิบัติฆราวาส วัดหนองป่าพง

๑. มั่นคงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๒. มีศีลห้าเป็นพื้น
๓. มีข้อปฏิบัติเป็นศีล๕ หรอศีล ๘
๔. ไม่ทำความสกปรกและช่วยกันรักษาความสะอาด ในที่อยู่ของตนและเขตส่วนรวม
๕. ตั้งใจทำความเพียร
๖. ช่วยเหลือกิจของสงฆ์ตามสมควรแก่กรณี


“แดนเคารพ”

พุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อหายพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

-  ไม่มีกิจจำเป็น ห้ามเข้าไปคลุกคลีในกุฏิกับภิกษุและสามเณร
-   ต้องถอดหมวก ถอดรองเท้าก่อน จึงเข้าไปในวัดด้วยอาการสำรวม
-   จงสงบ กาย วาจา ใจ ให้มาก อย่าคะนองปาก มือ และเท้า
-   ห้ามเปิดวิทยุ และ การละเล่นต่างๆ ภายในบริเวณวัด
-   ห้ามนำสุราเข้ามาดื่ม และนำสัตว์มีชีวิตเข้ามาทำอาหารในบริเวณวัด
-   ห้ามเก็บผลไม้ และเข้ามากินในวัด จะเป็นการก่อกวนความสงบ
-   ห้ามขับรถเข้าออก เร็วเกินควร เพราะเสียงจะรบกวนผู้กำลังปฏิบัติ
-   ต้นไม้ และสัตว์ป่า เป็นสมบัติอันล้ำค่า จงช่วยกันรักษาเพื่อลูกหลาน

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ