เมนูหลัก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
  ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ก.พ.อ.
 
   
 
คณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
  1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
  2. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
  3. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ กรรมการ
  4. ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ (ผศ.กาญจนา พยุหะ) กรรมการ
  5. ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) กรรมการ
  6. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (นางสาวพรรณี รอดแรงบุญ) กรรมการ
  7. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) กรรมการ
  8. ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ (นางสาวปรียาภรณ์ เจริญบุตร) กรรมการ
  9. ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ (นายนภดล พัฒนะศิษย์อุบล) กรรมการ
  10. ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ (พ.ต.ท.กิติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์) กรรมการ
  11. ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ (นางสาวพิสมัย ศรีเนตร) กรรมการ
  12. ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์และการอกแบบ (นางสาวศิริพร ฉัตรสุวรรณ์) กรรมการ
  13. ผู้แทนคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (นางสาวรัชฐา ราตรี)
กรรมการ
  14. ผู้แทนสำนักงานอธิการบดี(ผู้อำนวยการกองกลาง) กรรมการ
  15. ผู้แทนสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(นางสาวอังคณา ปัญญา) กรรมการ
  16. ผู้แทนสำนักวิทยบริการ (นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์) กรรมการ
  17. เจ้าหน้าที่ของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ (นางอรุโณทัย อุ่นไธสง) ผู้ช่วยเลขานุการ
  18. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาอาจารย์ (สิบเอกวินัย สายงาม) ผู้ช่วยเลขานุการ
     
  มีอำนาจหน้าที่  
  1. กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร  
 

2. พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดทางจรรยาบรรณ ที่มีการร้องเรียนโดยตรงจากผู้กล่าวหาหรือจากหน่วยงาน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้

  3. จัดทำระบบการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
  4. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความสำเร็จและมาตรการการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
คณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี