มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
  เมนูหลัก
   
  เมนูหลัก
   
  ข้อมูลและสารสนเทศบุคลากร
   
  สืบคืนคำสั่งต่าง ๆ
   
  การประชุม กบบ.
   
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
   
  โครงการอบรม
   
  กิจกรรม/การประชุมกอง
   
  ผลการประเมินปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น-ดีมาก
   
  การประชุมต่างๆ
   
  พัฒนาบุคลากร
   
  แผนส่งเสริมคุณธรรม
   
  แบบประเมินออนไลน์
   
  คูู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่
   
  คลังเอกสาร
   
 
จดหมายข่าว...กองการเจ้าหน้าที่  

 
ปี พ.ศ. 2554
 
>>>  ปีที่  1  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราช จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th