มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
  เมนูหลัก
   
  การบริการและข้อมูลสารสนเทศ
   
  สวัสดิการบุคลากร
   
  การประชุม
   
  การประเมินสมรรถนะบุคลากร
   
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   
  แบบประเมินออนไลน์
   
  คูู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่
   
  คลังเอกสาร
   
 
จดหมายข่าว...กองการเจ้าหน้าที่  

 
ปี พ.ศ. 2554
 
>>>  ปีที่  1  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
โทร (045)353030-2 โทรสาร. (045)288398
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)353030-2
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to adapicth@ubu.ac.th