รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี    
 
 
ผศ.ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์
ผศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
 
 
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดี    
 
 
ผศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์
ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค
       
คณบดี    
 
 
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทร์ประเสริฐ
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รศ.ดร.สถาพร โภคา
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์
 
 
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม
ผศ.บรรลือ คงจันทร์
 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
 
 
รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
   
 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
   
ผู้อำนวยการสำนัก    
 
 
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
ผศ. ณัชพล สามารถ
ผศ.ดร.บรรชา บุดดาดี
 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer   
Last updated (25/01/2010)  
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th  
Copyright © 2010 Ubon Ratchathani University UbonRatchathani Thailand 34190  
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3