สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 8 ตุลาคม 2562 , 10:38:19     (อ่าน 199 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563

1. ลักษณะทุน
1.1 เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
1.2 เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 14 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่ดำเนินการอยู่
1.4 เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างไทย-จีน โดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
 
2. ระยะเวลาดำเนินการ
2.1 ระยะเวลาทำวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563
2.2 การเลือกระยะเวลาทำการวิจัย ควรคำนึงถึงข้อจำกัดของจีนในบางช่วงเวลาที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยในจีน เช่น เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ ตวนอู่เจี๋ย ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจีน (จันทรคติ) ของ ทุกปี (พฤษภาคม - มิถุนายน) ช่วงปิดภาคเรียน (กรกฎาคม) วันชาติจีน (ตุลาคม) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (กันยายน – พฤศจิกายน)
2.3 วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดจำนวนวันเดินทางและปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาทำการวิจัยตามข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่ วช. และ CASS พิจารณาเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการต่อไป
 
3. กรอบวิชาการที่รับสมัคร (ต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย – จีนเท่านั้น)
3.1 ความมั่นคงทางสังคม (Social Security)
3.2 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขจัดความยากจน (Economic Growth and Poverty Reduction)
3.3 การลงทุนของจีนในไทยและการลงทุนของไทยในจีน (China Investment in Thailand and
Thailand Investment in China)
3.4 การศึกษาและพัฒนาเยาวชน (Youth Education)
3.5 สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
3.6 การค้าและอุตสาหกรรม (Industrial and Trade)
3.7 การพัฒนาสังคม (Social Development)
3.8 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยกับยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (Connectivity of EEC and BRI)
 
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> www.nrct.go.th <<
 
สมัครเข้ารับทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ 
โทรศัพท์ 0 2579 2690 และ 0 2561 2445 ต่อ 203


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2