สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 ส.ค.62)


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 13 สิงหาคม 2562 , 18:10:36     (อ่าน 71 ครั้ง)


          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ดังนี้
 

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

01

นางสาวกานต์ตริน ศรีสุวรรณ

 

 
 
 
          ให้ผู้สอบได้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจ  เฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 12 รูป  ไปในวันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
             ประกาศ ณ 13 สิงหาคม 2562
 
--------------------------------
ติดต่อ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
โทร 045-353226


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1