สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 , 14:33:31     (อ่าน 164 ครั้ง)


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้                   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังนี้
 
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

01

นางสาวกานต์ตริน ศรีสุวรรณ

 

 
 
2. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
3. วิธีการสอบคัดเลือก
3.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอน) ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลที่จะทดสอบสอนลงในแผ่น  CD หรือ Handy Drive พร้อมแผนการสอน จำนวน  ชุด และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
3.2 ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ               การเขียน 100 คะแนน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน 
- ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ์
 
4. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ เว็บไซต์ www.ubu.ac.th  และ  www.nurse.ubu.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 045-353227
(นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล)
 
----------------------------------------
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา 
30 กรกฎาคม 2562


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1