สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 , 17:07:10     (อ่าน 48 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล
4. กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
5. กลุ่มเรื่อง ยางพำรำ
6. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนำโนและนาโนเทคโนโลยี
 
การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
2. กลุ่มเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ
3. กลุ่มเรื่อง มนุษย์ศาสตร์ 
4. กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
5. กลุ่มเรื่อง ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
6. กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 
7. กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน
8. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
9. กลุ่มเรื่อง การแพทยและสาธุารณสุข
10. กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย (Medical Hub)
11. กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
12. กลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13. กลุ่มเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
15. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 
หากสนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
และสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ >> Click
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 607

ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424