สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน "รักษ์"


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 , 16:20:37     (อ่าน 1,166 ครั้ง)


โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม” ปีที่ 3

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรตั้งแต่ระดับเยาวชน ไปจนถึงการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว เห็นความสำคัญของการพัฒนาตลาดชุมชนที่ใกล้ตัวให้ สามารถสร้างรายได้ มองเห็นโอกาส และประยุกต์ใช้ความรู้ สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน จึงริเริ่มโครงการประกวดเรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษา เป็นปีที่ 3 ในหัวข้อ “ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์

เนื้อหาของเรียงความ จะต้องกล่าวถึง แนวคิดของเยาวชน ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของตลาดชุมชน ซึ่งแนวคิดในเนื้อหาเรียงความ ต้องสามารถนำมาสร้างประโยชน์ ที่จะพัฒนาตลาดชุมชนให้เกิดขึ้นได้จริง

เกณฑ์การตัดสิน

  • มีแนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อเรียงความ ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และไม่สร้างความขัดแย้งทางสังคม
  • มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ทันสมัย และแตกต่างจากเดิม
  • มีประโยชน์ต่อตลาดชุมชน และคนในพื้นที่อย่างชัดเจน
  • มีความเป็นไปได้จริง สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติ และพัฒนาต่อยอดได้
  • มีทักษะการเขียนและการใช้ภาษาที่ดี สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมตามวัยวุฒิ

วิธีสมัครและส่งผลงานการประกวดเรียงความ

สามารถขอรับ/ยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงานเรียงความได้ที่ สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com หรือ www.facebook.com/TCRBank ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

  • หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ชั้น 10 เลขที่ 121/42-45 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • หรือ สแกน ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และชัดเจน (ทุกหน้า) พร้อมผลงานเรียงความ และส่งมาที่ email : kitproject@tcrbank.com

พร้อมส่งเอกสารแนบ

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ของเยาวชนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด (พร้อมลงนามรับรองสำเนา) (ถ้ามี)  
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

หมายเหตุ : ขอตัดสิทธิ์ผลงานเรียงความที่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจนไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1