สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ 1 ใน 13 สถาบัน "คุณภาพดีมาก" หลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 17 ตุลาคม 2561 , 21:31:35     (อ่าน 10,749 ครั้ง)


สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 37 หลักสูตร 13 สถาบัน

              เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561  ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.มีมติเห็นชอบและให้เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทีคิวเอฟ) รวมทั้งยังได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพของสากลและของสภาวิชาชีพในระดับดีมาก โดยมีจำนวน 37 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ดังนี้
           1. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์  
           2. ม.ขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2558) รับรองจากสภากายภาพบำบัด  
           3. ม.นวมินทราธิราช หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) รับรองจากWFME (World Federation for Medical Education)
           4.  ม.คริสเตียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) รับรองจากสภากายภาพบำบัด
           5. ม.อุบลราชธานี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) รับรองจากสภาเภสัชกรรม และ 2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจากสภาการพยาบาล
           6. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจาก WFME และ 2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจาก WFME
            7. ม.นครพนม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) รับรองจากสภาการพยาบาล
            8. ม.สยาม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภาเภสัชกรรม
            9.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์
           10. ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

           11.ม.เทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) รับรองจาก WFME
           12. ม.รังสิต จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ 2.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับรองจาก สภาเภสัชกรรม 3.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 4.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับรองจากสภาการพยาบาล และ 5.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา/ปรับปรุงพ.ศ.2561) รับรองจากสภาการพยาบาล
            13. ม.ธรรมศาสตร์ จำนวน 19 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุงพ.ศ.2556) รับรองจาก WFME 2.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB 4.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB  5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB  6.หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) รับรองจาก AACSB 7.หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) รับรองจาก AACSB 8.หลักสูตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556) รับรองจาก AACSB 9.หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  รับรองจาก AACSB10.หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556) รับรองจาก AACSB11.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) รับรองจาก AACSB12.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจาก AACSB  13.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจาก AACSB 14.หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB 15.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  รับรองจาก AACSB  16.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) รับรองจาก AACSB  17.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559) รับรองจาก AACSB 18.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  รับรองจาก AACSB  และ 19.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ได้รับการรับรองจาก AACSB
            ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะนำรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดประกาศขึ้นเว็บไซต์ สกอ.ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่า ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาได้ดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับสากล

ที่มาข่าว https://www.dailynews.co.th/education/671386รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1