สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , 18:27:31     (อ่าน 400 ครั้ง)


ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44”

 การจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 และการประชุมสามัญ ทคบร.

ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

------------------------------------

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” (THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC)และ “ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7” (THE 7th INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : IGRC7)ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”(GRADUATE RESEARCH DRIVEN THAILAND 4.0) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทคบร.) ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงเช้าก่อนมีพิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 พิธีกรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อเสร็จสิ้นการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแล้ว เป็นพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ทางวิชาการ ผ่านผลงานวิชาการที่หลากหลายหัวข้อ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ NGRCและ IGRCยังพัฒนาทักษะการนำเสนอทางวิชาการในระดับชาติของผู้ร่วมงาน ให้มีความเป็นวิชาการ ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้นำเสนอผลงานได้มีช่องทางในการนำเสนอที่หลากหลาย จากนั้น เป็นพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ลือนาม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นตัวแทนเจ้าภาพและเป็นผู้รับมอบธงเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”Graduate Research Driven Thailand 4.0โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ และช่วงบ่ายเป็นการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทคบร.) ครั้งที่ 3/2560 และการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย และการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์

                รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” และ “ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7” ได้รับความร่วมมือจากงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั่วประเทศ โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนสำหรับการจัดงาน จากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยกำหนดจัดการประชุมเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย โปสเตอร์ บทความทางวิชาการวารสาร และมีการสัมมนาทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ เป็นต้น สำหรับ“การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” (THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC) มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศสนใจส่งผลงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 147 ผลงาน โดยแยกเป็น การนำเสนอแบบบรรยาย NGRCจำนวน 78 ผลงานจากกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture&Bio-Tech)จำนวน 15 ผลงาน

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)จำนวน 20 ผลงาน

3.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)จำนวน 3 ผลงาน

4. กลุ่มสร้างสรรค์สังคม วัฒนธรรม ภาษา และบริการที่เพิ่มมูลค่า จำนวน 18 ผลงาน

5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 22 ผลงาน

และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ NGRCจำนวน 69 ผลงานจากกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture&Bio-Tech)จำนวน 14 ผลงาน

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)จำนวน 29 ผลงาน

3. กลุ่มสร้างสรรค์สังคม วัฒนธรรม ภาษา และบริการที่เพิ่มมูลค่า จำนวน 6 ผลงาน

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 ผลงาน

และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7” (THE 7th INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : IGRC7)มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศสนใจส่งผลงาน รวมทั้งสิ้นเป็น 36 ผลงาน โดยแยกเป็น การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย IGRCจำนวน 27ผลงานและการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ IGRCจำนวน 9 ผลงาน

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว