สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 16 ตุลาคม 2560 , 11:43:55     (อ่าน 356 ครั้ง)


          ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนัก อันประกอบด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการ สำนักงานอธิการบดี และ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ คำเหม็ง ประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และคณะทำงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557เพื่อให้สอดคล้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

          ทั้งนี้ การจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพในระดับสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามระบบและกลไกที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แยกออกเป็น 4ขั้นตอน ตามระบบวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)

ข่าว/ภาพข่าว เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว นายศิลปชัย จงใจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา