สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ม.อุบลฯ ต้อนรับ พ่อเมือง ใหม่ อุบล


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , 13:48:08     (อ่าน 583 ครั้ง)


          วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.จรวยพร แสนทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการวิจัยและคิดค้น โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมร่วมอวยพร แด่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงต้นเดือน ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ได้มอบกระเช้า แด่ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายเธียรชัย พุทธรังสี นายปราโมทย์ ธัญพืช ในโอกาสย้ายมาดำรงค์ตำแหน่ง รักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อช่วงต้นเดือน ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาเช่นกัน 
 
          สำหรับประวัติของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ่อเมืองอุบลราชธานีคนที่ 60 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ระดับอุดมศึกษา จบรัฐศาสตร์บัณฑิตการปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีการประสานความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆโครงการ ที่สามารถสร้างประโยชน์ และพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกันได้เป็นอย่างดี