สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธี มุทิตาจิต เชิดชูเกียรติ 13 ผู้เกษียณอายุราชการ ม.อุบลฯ ปี


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 3 ตุลาคม 2560 , 11:54:23     (อ่าน 352 ครั้ง)


 

                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 22กันยายน 2560 ที่ผ่านมาณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก  ซึ่ง ภายในงาน มีการฉายวีดีทัศน์ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ การรำอวยพร จาก บุคลากร ม.อุบลฯ พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกแขน ร่วมร้องเพลง ม.อุบล สัมพันธ์ โดยบุคลากรและนักศึกษา

                ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560มีผู้เกษียณอายุราชการและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้ 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์         ตำแหน่ง ผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม)   อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์

               รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  ตำแหน่ง ผู้บริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)

               นายเทวัญ ตติยรัตน์   ตำแหน่ง ผู้บริหาร (หน.สำนักงานเลขานุการ) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา โชคสวัสดิ์     ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

               อาจารย์เฉลิมศรี ฤทธาภัย    ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์

               อาจารย์วันชัย ทิพย์ชัย    ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์  เหล่าไพบูลย์  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

                ดร.จุฬามาศ สุวรรณบูล ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  ธารีเธียร  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

               อาจารย์ตระการ  ถนอมพันธ์     ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

               Mr.Robert Tremayne          ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1สังกัด สำนักงานอธิการบดี

               นายทองจันทร์ จตุราเพศ          ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดี

               นายสาคร เกษสุวรรณ์              ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดี

ข่าวโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าว สำนักวิทยบริการ