สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 21 กันยายน 2560 , 14:55:24     (อ่าน 307 ครั้ง)


สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (ใหม่)

การจัดโครงการสัมมนาดังกลา่ว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รายละเอียดตามภาพกิจกรรมการสัมมนา