สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 20 กันยายน 2560 , 18:29:05     (อ่าน 352 ครั้ง)


ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017

“เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21”

------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017 “เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสอน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดิจิทัล และเป็นการบูรณาการด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะครู – อาจารย์จากโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมงานและฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมลุ้นรับของรางวัลตลอดการจัดงาน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017“เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทห้างร้านต่างๆ ประกอบด้วย บริษัทเทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด บริษัทเอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัดมหาชน บริษัทคาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัททีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไหล่พันธ์ทิพย์ อุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน และภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี ให้เกียรติเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาระบบการศึกษาให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิตอล” โดย นายราเมศวร์  ศิลปะพรหม CEOบริษัทซอฟต์สแควร์กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้บริษัทที่ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เพื่อนำเสนอการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษา บริษัทละ 30 นาที และในวันที่สองเป็นการบรรยาย หัวข้อ “Active Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”บรรยายโดย ทีมขับเคลื่อน Active Learning มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยาย หัวข้อ “Flip Classroom” โดย ดร.อาทร  นกแก้ว จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การผลิตสื่อการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบรรยาย หัวข้อ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย นายสุชัย  เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “เริ่มต้นอย่างไรกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.อภินันท์  ศรีศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.อธิพงศ์  สุริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนา และดำเนินรายการโดย นายสุชัย  เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข และการเสวนา หัวข้อ “การเตรียมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายจิรานุวัฒน์  จันทรกขา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และ นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้

---------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว