สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 19 กันยายน 2560 , 19:53:52     (อ่าน 253 ครั้ง)


ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 ให้แก่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม เนื่องจากในวันแรก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดราชการด่วน และในวันที่สองก็ได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น นายนราธิป  อาษารักษ์ นิติกรปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอาญา ความรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่ง ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าความรับผิดทางละเมิด ความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดชอบกฎหมายเกี่ยวกับวิจัยทางงบประมาณและการคลัง ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ป.ป.ช. ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ป.ป.ช. ความรับผิดตามระเบียบพัสดุ ความรับผิดชอบทางวินัย และข้อควรระวังที่ผู้บริการจะต้องรู้เพื่อให้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ทราบหรือไม่รับรู้หากมีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานผิดพลาดนั่นย่อมส่งผลต่อผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกัน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก นายราชัน  อัศเวศน์ ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยต่างๆ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ (ก.บ.ม.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ (ก.อ.ม.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกฎหมายหรือร่างกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบของการบรรยาย- ถามตอบ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถซักถามได้ตลอดการสัมมนาเมื่อมีข้อสงสัย เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่ทางด้านกฎหมายและมีความสำคัญต่อผู้บริหารมาก จึงได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวนมาก ตลอดการสัมมนาทั้ง 2 วัน ณ ห้อง Ball Cโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว