สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชื่นมื่น..ม.อุบลฯมอบใบประกาศฯโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น3 พร้อมเดินหน้า รุ่น 4


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 19 กันยายน 2560 , 14:52:02     (อ่าน 1,178 ครั้ง)


         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีปิด โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 พร้อมมอบใบประกาศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน  ธานี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นประธาน และ อาจารย์สาวิตรี สิงหาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สูงอายุ จำนวน 68 คน เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 16  กันยายน 2560   ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการการถ่ายทอดความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความผาสุก เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการด้านเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ของนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม  เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ  มีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี

            อาจารย์สาวิตรี  สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงความสำเร็จในโครงการว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้สูงอายุได้รับความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”รวมไปถึงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดรับนโยบายรัฐ ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านการดูแลตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

         เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว