สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ 1 ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค โชว์ผลงาน Best Practice


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 19 กันยายน 2560 , 09:58:38     (อ่าน 797 ครั้ง)


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำอาจารย์ บุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโชว์ผลงาน Best Practice โครงการครูพี่เลี้ยงระดับประเทศ ในครั้งนี้ด้วย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงและโรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ อันจะทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดนิทรรศการหัวข้อ Best Practice ของการพัฒนาครูควบคู่คุณธรรม” โดยมีกิจกรรม โตไปไม่โกงและรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยมี ดร.อภินันท์  ศรีศิริ คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เชิญครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายร่วมแสดงผลการงานสิ่งประดิษฐ์จากการดำเนินโครงการได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนนาจะหลวย ส่วนการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ Best Practice ความสำเร็จ ประสบการณ์จากการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียน”โดยมีตัวแทนเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการเสวนา

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ที่ทำหน้าที่ประสานงานและดูแลสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 16 สถาบัน โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายฯ ที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

                                                                                       เพลิน วิชัยวงศ์ - ชูไท  วอทอง / ข่าว