สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เชื่อมสัมพันธ์ไทย


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 18 กันยายน 2560 , 05:18:21     (อ่าน 393 ครั้ง)


ม.อุบลฯ เชื่อมสัมพันธ์ไทย – ลาว จัดอบรมครู

“เพิ่มทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน”

------------------------------------------

           รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการที่จัดอบรมด้านทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้แก่ อาจารย์คณะเลี้ยงสัตว์-ประมง คณะปลูกพืช คณะป่าไม้ คณะธุรกิจ จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 11 คน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาปริญญาโท สาขาประมง 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการเพิ่มและเสริมทักษะให้แก่ ครูผู้สอนเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สอนที่ไม่ได้จบสายครูหรือได้เรียนวิชาครูโดยตรง จึงไม่มีทักษะด้านวิชาชีพครูเนื่องจากเรียนและจบมาทางสายวิชาชีพเฉพาะ เช่น จบด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การป่าไม้ การธุรกิจ และการปลูกพืช เป็นต้น ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดกับวิชาชีพครูนั่นเอง และเมื่อได้มาทำงานในตำแหน่งอาจารย์ต้องสอนนักศึกษา จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างครู-อาจารย์ ดังนั้น โครงการฯ ดังกล่าวจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพครู และยังไม่เข้าใจในทักษะของครูที่จะต้องเป็นคนสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้หน้าเรียนและมีความดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียน ไม่เกิดอาการเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งปัจจุบันได้รับทุนศึกษาต่อ ณ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  พยุหะ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานโครงการอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า สำหรับการจัด “โครงการอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 – 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่บุคลากร วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อ ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว ที่ได้รับทุนและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประมง จำนวน 2 คน สำหรับผู้ที่เข้ารับอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับความในด้านทักษะและเทคนิคการบรรยาย เช่น การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นอย่างไร การปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้สอนเอง ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตได้

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว