สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีส่งมอบอาคารปฏิบัติการรวม ม.อุบลฯ 4 หลัง


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 , 10:38:06     (อ่าน 1,298 ครั้ง)


          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำบุคลากร ตรวจเยี่ยม พร้อมส่งมอบกุญแจอาคาร ในโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 4 หลัง แด่ อาคารกายวิภาคศาสตร์  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ของ 3 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ และ อาคารปฏิบัติการประลอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและศูนย์ร่วมวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 327,900,000.-บาท และได้เข้าทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 17 เมษายน 2558 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  รวมระยะเวลาก่อสร้าง 743 วัน โดยมีบริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด  เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง