สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 29 มิถุนายน 2560 , 11:57:53     (อ่าน 431 ครั้ง)


            วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา บุคลากร ร่วมขบวนเดินรณรงค์จาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สู่ มหาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ/เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ และนำกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

            โดยสมัชชาใหญ่ องค์กรสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมในทุกปี

            ในโอกาสนี้ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “การนำ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และแสดงเจตนารมณ์ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยต่อต้านยาเสพติดและให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น การแสดงจากตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากชมรม TO BE NUMBER ONE โดยรวมแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ของเยาวชน”