สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯ บุกห้างโชว์


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 27 มิถุนายน 2560 , 03:43:30     (อ่าน 452 ครั้ง)


นักศึกษา ม.อุบลฯ บุกห้างโชว์ “นิทรรศการศิลปนิพนธ์”

------------------------------------

           เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560เพื่อจัดโครงการ “เปิดบ้านศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : การออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green Design) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 ณ ลานอควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี โดยมี นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ ตามนโยบายการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะและงานการออกแบบของนักศึกษา อาจารย์ ศิลปิน ชุมชน และจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการเสวนาวิชาการ โดยมี ดร.ติ๊ก  แสนบุญ นายกรกิฎ  เหล่าสกุล และ นายชัยบพิธ  พลศรี อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ศิลปะอีสาน กับโลกทัศน์คนอีสานทางเลือก และทางรอด” และ การเสวนา หัวข้อ “งานออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ และนายกฤษดา  รัตนางกูร อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “เปิดบ้านศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : การออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green Design) ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และมุ่งเน้นการนำเสนอโครงการหรือผลงานในรูปแบบศิลปนิพนธ์ และให้นำวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน และลุ่มน้ำโขง รูปแบบการออกแบบอารยสถาปัตย์และการออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศมาเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการออกแบบ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการให้แก่นักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ออกมารับใช้วิถีสังคมใหม่ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและการนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการแสดงแฟชั่นโชว์การออกแบบผลิตภัณฑ์ผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนมาก

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว