สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมหลักสูตร Step


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 26 มิถุนายน 2560 , 16:39:34     (อ่าน 514 ครั้ง)


          ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการ อบรมหลักสูตร Step –by- Step to Implementing EdPEx เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร และพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมี ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นำบุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน กล่าวรายงานวัตถุการจัดการอบรม แด่ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ และ อาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
     ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตร Step –by- Step to Implementing EdPEx ในครั้งนี้ มีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี ฉบับที่ 2  เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว สำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล จึงได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำมาเป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สำหรับปีการศึกษา 2559 สำนักงานประกันคุณภาพฯได้จัดทำแผนการดำเนินงานเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามเกณฑ์ Edpex /หน่วยงานนำร่อง/หน่วยงานขยายผลโครงการ Edpex และระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลต่างๆ เป้าหมายปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน สามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์จากเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศนี้เพื่อประเมินตนเอง และ ค้นหาโอกาสในการพัฒนาวางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น  
 
          พร้อมกันนี้ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กล่าวว่า “การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทางคณะ สำนัก และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่จะนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำมาใช้ในการดำเนินงานจริงภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็มีเป้าหมายที่จะเริ่มใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบันในปีการศึกษา 2561 นี้ ทั้งนี้เกณฑ์ EdPEx จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทุกกระบวนงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Step –by- Step to Implementing EdPEx เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะและสำนัก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแก่บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นสภาบันที่มีความเป็นเลิศ"