สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ อบรมชาวสวนยางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 26 มิถุนายน 2560 , 15:00:25     (อ่าน 437 ครั้ง)


ม.อุบลฯ อบรมชาวสวนยางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

“ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางยางพารา”

------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางยางพารา” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ชาวสวนยาง และผู้สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นหัวหน้าโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและ นายชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยียางเบื้องต้นและอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียางให้แก่ผู้เข้าอบรม ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และภาพรวมอุตสาหกรรมยาง ซึ่งแยกออกเป็น 3 ช่วงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมต้นน้ำ หมายถึง ผู้ประกอบการ ได้แก่ ชาวสวนยาง ทำหน้าที่ผลิตน้ำยางสด และแผ่นยางดิบ อุตสาหกรรมกลางน้ำ หมายถึง โรงงานแปรรูปน้ำยางสด แผ่นยาง ทำหน้าที่ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น และอุตสาหกรรมปลายน้ำ หมายถึง ผู้ผลิตสินค้าที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ถุงมือยาง ยางรัดของ ยางรถยนต์ เป็นต้น หลังจากฟังการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้าอบรมทุกคนได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยมี ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ ดร.ศิริวัฒน์  ระดาบุตร ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี นางสาวเสาวลักษณ์  บุญยอด อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายศิวรักษ์  จันโท ร่วมเป็นวิทยากรภาคสนามในการกำกับควบคุม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ในน้ำยาง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง (ถุงมือแม่บ้านและถุงมือผ้าเคลือบยาง) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง (ยางฟองน้ำ) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง (การบดผสมยางคอมพาวด์) และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง (การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง) และช่วงท้ายการอบรมเป็นการบรรยายสรุปภาพรวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และการตอบข้อซักถามผู้เข้าอบรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางยางพารา” ครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรได้ผลิตน้ำยางพาราออกมามาก แต่พบว่าการขายในลักษณะของการแปรรูปยังมีน้อย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโดยการฝึกอบรมให้ชาวสวนยางมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียาง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มชาวสวนยางในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ตามนโยบายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพของชุมชน และสังคมในอนาคต

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว