สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            Tonkla UBU | ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ UBU-ICT Contest Festival 2017 | ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ธนภัทร แววศรี     โพสวันที่ 23 มิถุนายน 2560 , 08:33:48     (อ่าน 1,187 ครั้ง)


โครงการ ต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี 2560 พร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
UBU ICT Contest Festival 2017 Ready toward to Thailand 4.0
 
                  โลกในศตวรรษที่ 21 “คือโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน” เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานอย่างมาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาและคิดค้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลในวัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น รวมไปถึงโมเดลของ Thailand 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ทำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาและการใช้ชีวิตล้วนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 กล่าวว่า “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ โมเดลของ Thailand 4.0 และการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว
                  จึงได้ริเริ่มจัดทำ โครงการ ต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “มหกรรมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี 2560 พร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 - UBU ICT Contest Festival 2017 Ready Toward to Thailand 4.0” เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                  1.  เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน ICT ได้แสดงศักยภาพและผลงานของตน
                  2.  เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะเป็นเลิศทาง ICT ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์
                  3. เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะกระบวนการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ระบบงานการดำเนินโครงการ
 
รูปแบบการแข่งขัน 
                  จัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการโดยเป็นการแข่งขันทักษะทาง ICT (Information Communication Technology) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
                  1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน ผ่านระบบออนไลน์ ข้อสอบจำนวน 150 ข้อ และออกข้อสอบโดยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                  2. การแข่นขันทักษะทางวิชาการ ประเภทการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน โดยคัดเลือกจากผลคะแนนของคณะกรรมการ 
                  การแข่งขันทั้งสองประเภท จะมีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 และชมเชย รวมทั้งหมด 4 รางวัล ในแต่ละประเภทการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
                  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จำกัดสถาบัน/โรงเรียน ทีมละ 2 คน
                  2. 1 โรงเรียนสามารถส่งได้ทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน แต่ได้ประเภทละ 1 ทีมเท่านั้น
                  3. มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  4. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณ
 
การรับสมัคร
                  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 จนถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
                  2. สมัครผานระบบออนไลน์ได้ที่ www.tonkla.ubu.ac.th
                  3. ทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารยผู้ควบคุมทีมอย่างน้อยทีมละ 1 คน
                  4. ในวันแข่งขันให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของนักเรียนและของอาจารย์ผู้ควบคุมทีมมาด้วย
 
รางวัลการแข่งขัน/ต่อประเภทการแข่งขัน
                  รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
                  รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                  รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                  รางวัลชมเชย 1 รางวัล ทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                  สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
                  (คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์รางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น)
 
กำหนดการ
                  ระยะเวลาและกำหนดการ ดังต่อไปนี้
                  วันที่ 27 มิถุนายน 2560          เปิดรับสมัคร
                  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560        ปิดรับสมัคร
                  วันที่ 2 สิงหาคม 2560            วันแข่งขันทั้ง 2 ประเภท
                                                                 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ห้องแข่งขันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลผ่าน www.tonkla.ubu.ac.th
 
 
กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
และดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันใด้ที่ http://www.tonkla.ubu.ac.th
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 045-353-063 ต่อ 6551 (ภายในเฉพาะเวลาราชการ)
ผู้ประสานงานโครงการ 093-901-9410 (คุณวรวุฒิ)
เว็บไซต์ http://www.tonkla.ubu.ac.th อีเมล์ tonkla.technology@ubu.ac.th
 
    
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2