สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการ


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2560 , 00:22:30     (อ่าน 485 ครั้ง)


  ม.อุบลฯ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” รุ่นที่ 1

-------------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการอบรมใน รุ่นที่ 1 จะเป็นการเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการให้คำแนะนำ การขอใช้บริการต่างๆ การใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากกว่า1,000 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่โดยเฉพาะในด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้ สืบเนื่องจากที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยผ่านโควตาประมาณ 80% นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงต้องเร่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อในอนาคตให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมทางการคิดวเคราะห์เชิงตัวเลข และมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว