สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ผุด!!ตลาดสีเขียว UBU Green Market เสริมอาชีพเกษตรกร สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2560 , 16:49:00     (อ่าน 1,859 ครั้ง)


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์ เปิดตลาดสีเขียว UBU Green Market จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ เสริมรายได้แก่ครอบครัว โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ตลาดสีเขียว กำหนดเปิดทำการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร และนักศึกษาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  

       รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์เปิดเผยว่า UBU Green Market เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผัก ผลไม้ที่มีคุณค่า โดยมาจากเกษตรกรที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาทิ พืช ผัก ผลไม้ ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารและแปรรูปผลไม้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายหลักด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร บริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตำบลคำขวาง โพธิ์ใหญ่ ศรีไค และตำบลธาตุ ซึ่งผู้บริโภคจะได้สินค้าเกษตรที่สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายในตลาดด้วย นับว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลักในการทำนา อีกด้วย

         ด้าน ดร.อุทัย  อันพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของนักศึกษาซึ่งได้ประโยชน์โดยตรง ในการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยต่อไปนักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ ใน ตลาดสีเขียว ยังมีกิจกรรมบริการวิชาการ สาธิตให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สนใจ อาทิ การสาธิตการเพาะเชื้อเห็ด  การปลูกเห็ดระโงก พร้อมทั้งแจกพันธุ์ไม้สำหรับผู้เข้าชมงานตลาด UBU Green Market ในครั้งนี้

            นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการส่งเสริมรักสุขภาพ และส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี สังคมมีสุขต่อไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสัมผัสและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ “ตลาดสีเขียว” ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว