สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2560 , 10:48:53     (อ่าน 744 ครั้ง)


          เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัด โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดยมี อาจารย์นภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด พร้อมต้อนกล่าวต้อนรับวิทยากร นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการ สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ นายรัชชนนท์ แกะมา ในฐานะ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “เพื่อซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และ เจ้าหน้าที่ ตามความหมาย แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 อันจะนำไปสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนและสอดคล้องหรือตรงกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-2564 และสอดคล้องกับแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด”
 
         เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติถูกต้องตามความหมาย แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริง และถูกต้องทุกกระบวนการ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นวันบังคับใช้เต็มรูปครบถ้วน ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ