สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯไอเดียผุด!!จัดค่ายเยาวชน : บริหารจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 14 มิถุนายน 2560 , 15:42:43     (อ่าน 1,229 ครั้ง)


         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการจัดการขยะและน้ำทิ้งในสถานศึกษาอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน หรือ ค่ายเยาวชน : บริหารจัดการขยะ และน้ำเสียแบบบูรณาการ โดยมี ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นประธาน และ ผศ.สมเจตน์  ทองดำ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก หัวหน้าสถานศึกษา ครู นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 โรงเรียน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

              ผศ.สมเจตน์  ทองดำ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและระบบน้ำเสียในสถานศึกษาและชุมชน  เป็นปัญหาหลักของประเทศไทย  หากมีการจัดการขยะและระบบน้ำทิ้งเป็นไปอย่างถูกต้อง  ถูกหลักวิชาการและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน เพื่อจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ได้มองเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดโครงการการนี้ขึ้น โดยรูปแบบโครงการประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านวิชาการด้านการจัดการขยะ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ขยะ การดำเนินการโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะ ประเภทเพื่อขาย การลงบัญชี การขายออก นำขยะกลับมาใช้หรือสร้างรายได้แก่ครอบครัว อีกทั้ง ยังช่วยลดพื้นที่การฝังกลบขยะในอนาคต ซึ่งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ นักเรียนสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

              นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย ซึ่งจักนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดีมีความสุข ของชุมชนและสังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว