สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เสริมและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 13 มิถุนายน 2560 , 21:22:40     (อ่าน 320 ครั้ง)


สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เสริมและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร – นักศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

เชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ”

-----------------------------------

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล   อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมและ ดร.อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกับการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเขียนบทความและผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้มากขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยทางสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิปธรรม ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร เป็นวิทยากรตลอดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวนมากเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบและวิธีการนำเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

              ดร.อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจกับกระแสการตอบรับของผู้เข้ารับการอบรมและว่าที่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก สืบเนื่องจากการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงยังไม่เคยทราบเทคนิคและแนวทางในการนำเสนอที่ถูกต้องเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผลงานวิจัยที่ดีๆ และควรจะเผยแพร่ให้สาธารชนได้รับทราบในบางเรื่องยังไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ หรือมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างรอการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ดังนั้นทางสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านของเทคนิคการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป อันนำไปสู่การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพและจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่นักวิจัยรุ่นใหม่ปฏิบัติงาน ซึ่งการเขียนบทความทางวิชาการ เป็นขั้นตอนสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นรายงานหรือบทความต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีค้นคว้าที่เป็นระบบ มีการประมวลความคิดอย่างระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวยสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนรายงานหรือบทความนั้น การฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคณาจารย์ นักวิจัยเก่าและใหม่ ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสาธารณชนอย่างกว้างขวางได้ต่อไป

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว