สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ติวเข้ม


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 11 มิถุนายน 2560 , 10:04:15     (อ่าน 318 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ติวเข้ม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” โซนอีสานใต้

ขานรับ...ระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา 57 สนอง...เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 58

------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนคณาอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมรมจำนวนมาก พร้อมทั้งทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทั้ง 6 ท่าน นำทีมโดย ศาสตราจารย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร วิทยากรหลักด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภร  กตเวทิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มจากการบรรยาย หัวข้อ “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” และต่อด้วยการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงเริ่มจากการ วางแผนการสัมภาษณ์ โดยการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ซึ่งแบ่งห้องการสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ห้อง โดยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มแบ่งทีมลงสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ทีม เพื่อฝึกสัมภาษณ์ 5 ประเด็น ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การบริหารอาจารย์ บัณฑิตและสิ่งสนับสนุนฯ และการจัดการเรียนการสอน จากนั้นรวมกลุ่มสรุปผลจากการสัมภาษณ์ และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก SAR และเอกสารอ้างอิง ตลอดจนฝึกวางแผนการประเมินคุณภาพ ฝึกการตรวจเยี่ยม และสัมภาษณ์ผู้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หน่วยงานที่กำหนด ฝึกสรุปผลการประเมินคุณภาพ เขียนรายงานการประเมินคุณภาพ ประเมินรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง และการให้ข้อมูลย้อนกลับ สุดท้ายเป็นการอภิปรายซัก-ถาม ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีเงื่อนไขสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมในภาคบรรยาย อภิปราย และภาคปฏิบัติครบเต็มเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

          ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” ที่ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการกำหนดตัวบ่งชี้ในรอบที่สามให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและกำหนดให้มีตัวบ่งชี้น้อยลง โดยมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความ ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยให้ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีคณาอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเข้มแข็งต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1