สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนา สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ บ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลฯ


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 8 มิถุนายน 2560 , 10:37:17     (อ่าน 1,335 ครั้ง)


          ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 ณ บ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และให้การช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในการ ซ่อมแซมอาคารสาธารณะ ภายในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 160 คน จาก คณะ และสาขาวิชาต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะศิลป์ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น โดยมีนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายกิตติศักดิ์ มิตรแสง และ นายกสโมสร นายชัยศักดิ์ เศรษฐาไชย เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดการจัดโครงการในครั้งนี้

          ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า “จริงๆการออกค่ายในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้เรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตจริงของคนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ได้รู้ข้อเท็จจริง ได้เข้าใจปัญหาจริงๆของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการเรียน ในรายวิชา นโยบายสาธารณะ ในการกำหนดวิเคราะห์นโยบาย จากล่างขึ้นบน นโยบายที่วิเคราะห์จากเสียงของชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงมาก กับผู้เรียนและศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งทางคณะรัฐศาสตร์เอง ก็ได้จัดมาเป็นประจำในทุกๆปี ซึ่งเป็นมากกว่ากิจกรรมจิตรอาสา แต่ยังเป็นการแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัย ในท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งหลายๆชุมชนยังมองว่า มหาวิทยาลัยยังมีความใกล้ชิดที่น้อยอยู่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับชุมชน ของมหาวิทยาลัย ในบทบาทการส่งเสริมการพัฒนาระดับท้องถิ่น”

          ทั้งนี้ นายกมลภพ ทีคำแก้ว นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงความรู้สึกว่า “เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นจิตอาสา สร้างความเป็นพลเมือง และความรับผิดชอบต่อสังคม และฝึกประสบการณ์ในการทำงาน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และพัฒนาชุมชน ชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และบริบทชุมชน เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคนในชุมชน มีประโยชน์มากๆครับ”