สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ปฏิวัติการสอน ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2560 , 10:09:43     (อ่าน 1,196 ครั้ง)


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ UBU Active Learning 21 บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนกับคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี จากอำเภอต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  โดยมี ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การกล่าวเปิดกิจรรม และกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
          ด้าน ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดการอบรมในหัวข้อ UBU active learning นั่น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการดำเนินการเรียนการสอนแบบ active learning มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความตื่นตัวมากพอสมควร โดยมองว่ามีประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มีเทคนิคสร้างการดึงดูดความสนใจ ให้นักเรียน หรือนักศึกษา ได้สนใจและมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น ใช้ applications เข้ามาช่วย ซึ่งดีกว่าวิธีการเดิมที่ใช้การ บังคับ หรือขู่หักคะแนน พร้อมกันนี้ผู้สอนเองก็ได้รับประโยชน์ในการช่วยให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น และนักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีแรงบันดาลใจ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในยุคสมัยใหม่อย่างจริงจังและหวังว่าจะส่งผลถึงการดำเนินการเรียนการสอนของไทยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น”   
 
          ดร.อภินันท์ ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ เผยว่า “นอกจากการอบรมการเรียนการสอนแบบ Active learning แล้ว โครงการนี้คล้ายๆกับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนระหว่างกัน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณครูผู้ร่วมโครงการจากโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ วิธีบทบาทสมมุติ การวิเคราะห์ภาพยนตร์ วิธีการสอนใหม่ๆ โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมโดยการใช้กระบวนการคิดให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งหลังจากทางคณะนิติศาสตร์ได้ใช้วิธีการ Active learning นี้ในช่วงระยะที่ผ่านมา นักศึกษาได้คิด ได้ตอบ มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี”
 
          อ.อรปรียา วิรา บ้านคำบาก ครูผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์มากจากการเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากที่จะได้นำ วิธีการสอนแบบ Active learning ไปประยุกต์ใช้ในการสอน ที่โรงเรียนของเรา เพื่อให้เด็กๆมีความตื่นตัว เราเองก็มีความสุขในการสอน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย และเด็กนักเรียนจะได้รู้จักคิดอีกด้วย พร้อมจะนำไปปรับใช้ต่อไปแน่นอน” 
 
            ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะที่ดีขึ้นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งท้ายสุดแล้วนำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต