สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 1 มิถุนายน 2560 , 13:43:35     (อ่าน 350 ครั้ง)


          วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวบรรยายผลการดำเนินงาน นโยบาย และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา หมวดศึกษาทั่วไป และคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสำนักงานกฎหมายและนิติกร ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่  

          ทั้งนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้เป็นแม่ข่ายในคณะกรรมการประสานกิจการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลางเพื่อการพัฒนาอุดมคติของไทย เพื่อให้ผู้บริหาร ซึ่งเป็นคณะกรรมระดับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลางได้รับทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต นักศึกษาของสถาบันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวนโยบายและการบรหารจัดการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคอื่นๆ

          นับว่าเป็นโอกาสอันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสร้างเครือข่ายระกว่างผู้บริหารและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตนักศึกษาของแต่ละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา