สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 , 14:51:33     (อ่าน 3,092 ครั้ง)


ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร "การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ ในส่วนราชการ"
2. หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"
3. หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
4. หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"
5. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
6. หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี"
7. หลักสูตร "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ"


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1