สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            8 บัณฑิตเกียรตินิยม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น แบบอย่างที่สร้างสรรค์


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 16 มีนาคม 2559 , 16:23:59     (อ่าน 1,956 ครั้ง)


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบ และวันสำเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล พร้อมทั้งทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันในสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบเข็มสถาบัน และให้โอกาสแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 33 คนซึ่งมี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานนี้จำนวนมาก ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบ และวันสำเร็จการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหรือว่าที่บัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพ โดยให้ความรู้ทางด้านคุณธรรรมจริยธรรม  ความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณสมบัติของพยาบาลที่ดี การบริการที่ดี และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น ส่วนกิจกรรมมอบเข็มสถาบัน รุ่นที่ 3 ถือได้ว่าได้สำเร็จจากสถาบัน และเป็นว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         สำหรับ ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และได้รับเข็มสถาบัน จำนวน 33 คน ซึ่งบัณฑิตพยาบาลทุกคน ที่จบมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2558 มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ควบคู่กับการเรียน และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  บัณฑิต ได้แก่

           นางสาวชุดาภา มากดี เกียรตินิยม อันดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.73 โดยมีผลงานเด่น อาทิ ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปดูงานด้านสาธารณภัย ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          นายไชยวุฒิ ไชยานุกูลเกียรตินิยม อันดับ1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.67ผลงานเป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปดูงานด้านสาธารณภัย ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากผลงานกลุ่มเรื่องหุ่นแขนในการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

          นางสาวนันทิยา ศรีหะนันท์       เกียรตินิยม อันดับ2     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.56

          นางสาวภัชราพร ผิวอ่อน          เกียรตินิยม อันดับ2     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.48

          นางสาวฉัตรฐริกา ทาระหอม      เกียรตินิยม อันดับ2     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.45

          นางสาวอโนชา แสนสุภา          เกียรตินิยม อันดับ2     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.43

          นางสาวพรชนก สีวะสา           เกียรตินิยม อันดับ2     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.34

           นางสาวพรพิมพ์ตา นันตะภักดิ์  เกียรตินิยม อันดับ2     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.30

           ทั้งนี้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่น 3 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมศกนี้ ซึ่ง นางสาวนันทิยา ศรีหะนันท์ บัณฑิตกตัญญูเกียรตินิยม ที่นำดอกมะลิสด แทนความสำเร็จ กราบร่าง “แม่” ที่เป็น “อาจารย์ใหญ่” ในรั้วของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สำเร็จการศึกษา พร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปลายปีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน